26 Eylül 2021

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  1. VERİ SORUMLUSU

 İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (Metin), veri sorumlusu sıfatıyla Bayburt Hacegan Kız Evleri işletmesi (İşletme) olarak siz müşterilerimizin kişisel verilerini büyük bir özenle ele aldığımızı belirtmek, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi uyarınca sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

  • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

 Kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile diğer yasal mevzuat kapsamında ve doğrultusunda; Şirketimizce/Müşavirliğimizce verilmekte olan her türlü hizmetin gerçekleştirilmesi ve bunlardan faydalanılabilmesi; İşlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi; Talep ettiğiniz veya edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin olarak tarafınızla iletişim kurulabilmesi; Şirketimizce/Müşavirliğimizce raporlama, mali veri, sigorta, vergi hesaplamaları yapılabilmesi; Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı E-Beyanname hesaplamalarının yapılabilmesi; SGK Başkanlığı’na bağlı E-Bildirge hesaplamaları ve tespiti gibi amaçlarla kullanılması; Şirketimizce/Müşavirliğimizce 3568 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirilebilmesi; Elektronik veya basılı ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; Yasal mevzuat kapsamında sair kamu otoritelerince öngörülen veya talep olunan bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; tarafınızca talep edilen ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve verilen talimatlarınızın yerine getirilebilmesi; tarafınıza ait mali verilerin finans kurum ve kuruluşları ile paylaşılması; kullanılan muhasebe programları aracılığıyla kişisel verilerin internet ortamına yüklenmesi; Tarafınızla akdetmiş olduğumuz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla, KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

  • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz yukarıda 2. maddede belirtilen amaçlarla; Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Sınırları içerisinde kurulu olan Belediyeler, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, İş-Kur, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurumu, Finansal Kurumlar Birliği, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Bankalar Arası Kart Merkezi ve diğer Adli ve İdari Resmi Makamlar, Bağımsız Denetim Şirketleri, Yeminli Mali Müşavirler, Gümrük Müşavirleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve bu Odalara bağlı Ticaret Sicil Müdürlükleri gibi tüzel ve gerçek kişilere, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimiz/Müşavirliğimiz tarafından; Şirketimizin/Müşavirliğimizin bulunduğu adrese tarafınızca kargo/posta ile gönderilen veya meslek mensubu tarafından bizzat tarafınızdan teslim alınan dokümanlar, e-posta, telefon, faks kanallarıyla/yönetmeleriyle ve/veya diğer elektronik ve/veya fiziki ortamlar/yöntemler vasıtasıyla elde edilmekte olup, KVKK m. 5 ve 6. maddelerinde öngörülen durumların haricinde açık rızanıza istinaden işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

 İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.